Swyddfa Docynnau 01446 738622
Please select your language:
Cymraeg

Gwybodaeth am Docynnau

Archebu ar-lein

Mae’n hawdd archebu eich tocynnau ar ein gwefan. Ewch i’r dudalen Beth Sydd Ymlaen i ddod o hyd i’ch sioe a dewiswch ‘Archebu’. Ceir casglu tocynnau o’r Swyddfa Docynnau yn ystod oriau agor neu gellir eu postio atoch am gost o £1.50.

Archebu dros y ffôn neu’n bersonol

allwch archebu eich tocynnau trwy alw yn ein Swyddfa Docynnau neu ein ffonio ni ar 01446 738622. Dydd Llun a Dydd Mawrth 12pm – 4pm, Dydd Mercher a Dydd Iau 11am – 4:30pm a Dydd Gwener, 11am – 4pm,, a 45 munud cyn digwyddiadau byw yw oriau agor y Swyddfa Docynnau. Mae gwasanaeth peiriant ateb yn weithredol y tu allan i oriau’r swyddfa a phan fo’r Swyddfa Docynnau yn brysur.

Casglu Tocynnau

Gellir casglu tocynnau yn bersonol o’r Swyddfa Docynnau, neu gellir anfon tocynnau atoch (costau postio o £1.50). Rydym yn argymell yn gryf eich bod yn casglu eich tocynnau ymlaen llaw.. Mae’n rhaid casglu tocynnau sy’n cael eu prynu ar y diwrnod (neu o fewn 24 awr i ddiwrnod y digwyddiad) hanner awr cyn yr amser cychwyn a hysbysebwyd ar gyfer y digwyddiad.

Gostyngiadau a Chonsesiynau

Mae gostyngiadau a chonsesiynau i bobl dros 60 oed, o dan 16 oed, ac i bobl ag anableddau, ar gael ar gyfer y rhan fwyaf o ddigwyddiadau.

Mae gan y rhai sydd â cherdyn Hynt hawl i gael tocyn am ddim ar gyfer cynorthwy-ydd personol neu ofalwr. I wirio a ydych chi, neu’r sawl yr ydych yn gofalu amdano, yn gymwys, ewch i Hynt a gwnewch gais ar-lein. Neu, cewch alw yn y Swyddfa Docynnau i gael ffurflen gais.

Mae gostyngiadau grŵp ar gael i grwpiau o 10 neu fwy. Cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau i wneud cais am eich gostyngiad.

Ceir prisiau arbennigi deuluoedd ar gyfer digwyddiadau dethol. Mae angen o leiaf un oedolyn ac un plentyn ar gyfer tocynnau grŵp teuluol.

Rydym yn derbyncredydau amser ar ddigwyddiadau sinema dethol (2 gredyd amser). Mae’n rhaid cyfnewid credydau amser wrth archebu yn bersonol ac mae tocynnau yn gyfyngedig. Gofynnwch i’r staff a ydynt ar gael. Darllenwch fwy am ennill credydau amser.

Ffioedd Archebu

Mae ein ffioedd archebu yn berthnasol ar gyfer rhai perfformiadau yn y Memo a byddant yn cael eu hysbysebu ochr yn ochr â phrisiau tocynnau pob sioe.

£1.50 fesul tocyn yw’r ffi archebu.

Pan fo ffioedd archebu yn berthnasol, byddant yn cael eu codi ar gyfer pob dull talu, gan gynnwys Tystysgrifau Rhodd Canolfan Gelfyddydau’r Memo.

Sylwer: Bydd ffioedd archebu yn cael eu cadw mewn achos o gyfnewid neu ad-daliad.

Telerau ac Amodau Tocynnau

Gweler ein Telerau ac Amodau tocynnau yma.

Talebau Rhodd

Mae ein talebau rhodd yn berffaith ar gyfer unrhyw achlysur: pen-blwydd, pen-blwydd priodas, priodas neu anrheg Nadolig neu i ddweud diolch wrth ffrind.

Ceir defnyddio ein Talebau Rhodd i brynu tocynnau ffilm, darllediadau a digwyddiadau byw yng Nghanolfan Gelfyddydau’r Memo. Prynwch Dalebau Rhodd yma.

Tocynnau coll a diwygiadau

Os ydych chi wedi colli eich tocynnau neu’n dymuno newid eich tocynnau presennol, bydd cost o £2 am ailargraffu neu ddiwygio pob tocyn.

Ad-daliadau a Chyfnewid

Mae’n ddrwg gennym na ellir cyfnewid nac ad-dalu tocynnau oni bai bod y digwyddiad yn cael ei ganslo. Yn yr achos annhebygol o ganslo, bydd y pris ar wyneb y tocyn yn cael ei ad-dalu neu ei gyfnewid.

Polisi Hwyrddyfodiaid

Bydd hwyrddyfodiaid yn cael mynd i mewn pan fydd saib neu egwyl addas. Efallai y gwrthodir mynediad i hwyrddyfodiaid ar gyfer rhai sioeau.

Unrhyw Gwestiynau? 

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau, ffoniwch ni ar 01446 738622, neu anfonwch e-bost atom yn boxoffice@barrymemo.co.uk

cyWelsh
Left Menu Icon